CERTIFIKAČNÉ AGENTÚRY: NAUI - PADI - ILS - TDI - SDI


NAUI - National Association of Underwater Instructors

NAUI - National Association of Underwater Instructors je medzinárodná výuková organizácia s celosvetovou pôsobnosťou s hlavným sídlom v americkom štáte Florida. Jej poslaním je úprostredníctvom kvalitného systému výučby pripravovať širokú verejnosť na bezpečnú účasť v rôznych druhoch potápačských aktivít.

NAUI pripravuje, trénuje a certifikuje lektorov, inštruktorov ako aj asistentov potápania. V hrubých líniách vymedzuje šírku ich pôsobnosti, určuje minimálne štandardy pre rôzne stupne potápačského výcviku a ďaľších programov. NAUI vydáva vysoko odborné učebnice pre inštruktorov ale aj populárno-náučnú literatúru pre široké masy rekreačných potápačov.

Inštruktori NAUI majú v potápačskom priemysle veľmi dobrý kredit a sú vysoko rešpektovaní autoritami aj verejnosťou. Všeobecne rozšírené a inými certifikačnými agentúrami preberané sú potápačské tabuľky NAUI, základné manuály, názorné pomôcky a ďaľší učebný materiál.

NAUI vydáva svoj vlastný špecializovaný časopis SOURCES, ktorého cieľovou skupinou je na rozdiel od populárnych potápačských časopisov plných komerčných informácií práve odborná verejnosť z radov inštruktorov, divemasterov a kapitánov potápačských lodí.

Ústredným mottom a ideovou líniou systému NAUI je: "SAFETY THROUGH EDUCATION" čo vo voľnom preklade znamená: "Tréningom k bezpečnému potápaniu". V duchu naplnenia tohto hesla NAUI podporuje potápačské centrá, sympóziá, prehliadky a veľtrhy potápačskej techniky a spolupracuje s ďaľšími organizáciami podobného zamerania.

Zo systému organizačnej štruktúry NAUI vyplýva skutočnosť, že členmi NAUI sa stávajú všetci potápačskí lídri, ktorí dosiahli vyššiu kvalifikáciu ako Master Scuba Diver. Títo si v demokratických voľbách zo svojich radov volia ústrednú radu. Okrem nej pracujú v hlavnom stane NAUI ešte referáty akými sú:

- tréningový
- marketingový
- finančný
- komunikačný a pod.
Medzi kľúčové osobnosti NAUI v minulosti patrili Steve Barsky, Peter Benett, Denis Graver, Jim Brown, Brett Gilliam, Bruce Wienke a ďalší.

Okrem známej skutočnosti, že NAUI bola vôbec prvou certifikačnou agentúrou, ktorá už od roku 1960 vyučuje a kvalifikuje rekreačných potápačov, zaznamenala táto asociácia za 40 rokov svojej existencie celý rad svetových primátov. Vyberáme aspoň niekoľko faktov z nedávnej minulosti:

1992 NAUI uznáva ako prvá školiaca agentúra rekreačného potápania na svete Nitrox ako bezpečnú zmes a zaraďuje kurzy potápania s EANx do svojho programu.

1993 NAUI ponúka svojim členom ako aj ďalším profesionálom potápačského priemyslu špeciálne a vo svojej kategórii jedinečné poistenie.

1994 Vytvára NAUI ako prvá certifikačná agentúra svoju vlastnú Web stránku na Internete.

1995 NAUI uvádza na trh ďalšiu novinku - výučbový multimediálny CD-ROM.

1996 Po nadviazaní príslušných kontaktov s UNESCO, NAUI spúšťa ojedinelý projekt detského potápačského populárno-náučného parku Typhoon Lagoon v rámci Walt Disney Co.

1997 V rámci NAUI sa po prvýkrát v histórii certifikačných agentúr vytvára divízia technického potápania s kompletným programov potápania so zmesami. V jej predsedníctve sedia také osobnosti akými sú: Jim Bowden, Jeff Bozanic, Dr. Ann Kristovich alebo John Duggan.

1998 NAUI iniciuje a prakticky spúšťa tzv. "Refferal program", ktorý umožňuje inštruktorom rozdielnych certifikačných agentúr si na základe vzájomných dohôd preberať študentov na dokončenie výcviku.
PADI - Professional Association of Diving Instructors

Je najväčšou a najúspešnejšou certifikačnou agentúrou na svete v oblasti rekreačného potápania a šnorchlovania. PADI sa usiluje o najvyššiu kvalitu produktov a služieb, profesionálny rast členov a zamestnancov, zdravú konkurenciu a partnerstvo v obore potápania a o poskytovanie možnosti výučby všetkým, ktorí chcú bezpečne obdivovať, skúmať a chrániť more, jazerá a vodné toky na našej planéte.

Jej základne, inštruktori, kancelárie, požičovne, plniace stanice a potápačské centrá sú rozosiate po viac ako 175 krajinách sveta. O jej postavení v potápačskej komunite svedčia fakty akými sú:

viac než 60.000 inštruktorov, divemastrov a ďalších lídrov potápania
viac než 800.000 certifikácií ročne
učebné materiály vydávané vo viac ako 20 jazykoch
PADI systém vzdelávania bol vyvinutý na základe inštruktáží a námetov svetových odborníkov a skladá sa z takých kurzov, ktoré s dôrazom na bezpečnosť vedú úspešným zvládnutím potápačských znalostí a zručností k dosiahnutiu zodpovedajúcej potápačskej kvalifikácii.

Kurzy PADI na seba logicky nadväzujú a sú odstupňované od najjednoduchšieho základného až po inštruktorské. Sú konštruované podľa najnovších vedeckých poznatkov v oblasti potápania a sú všade na svete realizované identickým spôsobom. Kurzy obsahujú teoretickú prípravu vrátane videolekcií, precvičovanie zručností v bazéne alebo inom kontrolovanom vodnom prostredí a tréning na otvorenej vode.

Výučba prebieha nenásilnou formou. Kladie dôraz predovšetkým na bezpečnosť a zvládnutie používania modernej, kvalitnej a vyskúšanej potápačskej techniky. Z potápania sa tak stáva skutočná zábava a o to ide inštruktorom PADI predovšetkým. Kvalita výcviku má tiež vplyv na zážitky pri potápaní, kedy informovaný potápač má možnosť si vybrať tie najlepšie podmienky na svoj ďalší tréning.

Oblasť, v ktorej je PADI skutočnou špičkou sú najmä základné kurzy potápania. Ponúka celý rad vstupných programov pre deti, dospelých aj skôr narodených. V niekoľkých variantách sa môžu záujemcovia o tieto aktivity postupne priúčať podľa svojich individuálnych potrieb a možností. Detské programy začínajú už vo veku 8 rokov.

PADI pamätá tiež na všetkých, ktorí majú o potápanie záujem. Neponúka len základné kurzy, ale aj veľa špecializovaných. Napríklad kurz fotografovania pod vodou, hlbokého potápania, potápania do vrakov, filmovania pod vodou, potápania so zmesou EANx, potápania pod ľadom, jaskynného potápania - proste pre každého niečo.

PADI dôsledne dbá o to, aby boli výcvikové strediská vybavené tou najkvalitnejšou technikou a aby ich inštruktori zodpovedne dodržiavali pravidlá systému PADI. Za kvalitnú prácu ale najmä splnenie náročných kritérií sú potom základne ocenené titulmi:

PADI Dive Center
PADI 5 Star Center
PADI 5 Star Instructor Development Center
PADI 5 Star Cereer Development Center PADI

The Way The World Learns to Dive ?ILS - International Life Saving Federation
"25 miliónov záchranárov z celého sveta"


Organizované záchranárstvo má počiatok z roku 1878, kedy hostila francúzka Marseille prvý svetový kongres. Neskôr vznikol veľký počet národných záchranárských federácií, čo v záujme výmeny skúseností zákonite vyústilo v zdužovanie týchto organizácií. Medzi lídrov patrili najmä FIS - Federation Internationale de Sauvetage Aquatique a WLS - World Life Saving.

Federation Internationale de Sauvetage Aquatique FIS bola založená už v roku 1910 v Saint-Ouen vo Francúzku. Pôvodná federácia združovala: Belgicko, Francúzko, Veľkú Britániu, Luxemburg, Švajčiarsko a Tunis. V roku 1994 reprezentovala FIS až 30 národných záchranárskych organizácií v rátane Československa.

World Life Saving
WLS založili v roku 1971 v Austrálii: Austrália, Nový Zéland, JAR a USA. Neskôr sa rozrástla až na 20 členských organizácií.

3. septembra 1994 na ustanovujúcom zjazde vo waleskom Cardiffe sa obe organizácie zlúčili a vznikla International Life Saving Federation (ďalej ILS).

Každé dve minúty sa vo svete utopí jeden človek. Je to takmer 250.000 ľudí ročne. Z tohto kontextu vychádzajú aj ciele ILS:

1. Zlepšiť vodnú záchranu a techniky resuscitácie.
2. Rozvíjať záchranársky výcvik.
3. Vymienať si praktické, medicínske, technické a vedecké skúsenosti.
4. Rozširovať zručnosti vodnej záchrany do všetkých kútov sveta.
5. Napomáhať v prevencii proti znečisťovaniu vôd.
6. Propagovať a organizovať záchranársky šport a súťaže.
7. Definovať a zjednocovať záchranársky materiál, symboliku, vonkajšie znaky a zákony

ILS je členom mnohých prestížnych medzinárodných organizácií:

GAISF - Asociácia medzinárodných športových federácií
IWGA - Medzinárodná asociácia svetových hier
ICSSPE - Medzinárodná organizácia telesnej kultúry a športových vied a iné

ILS je oficiálne akceptovaná mnohými medzinárodnými organizáciami:

WHO - Svetová zdravotnícka organizácia
IRC - Medzinárodná zdravotnícka organizácia
CISM - Medzinárodná organizácia armádnych športov
IOC - Medzinárodný olympijský výbor a iné

Medzi patrónov ILS patria aj mnohí svetoví lídri: Švédsky kráľ Karol XVI, bývalý ministerskí predsedovia John Major (GB), Brian Malroney (Canada), Robert Hawke (Australia), Charles Haughey (Irsko), Michel Rocard (Francúzko), Hans-Dietrich Genscher (SRN)...

Momentálne reprezentuje ILS viacej než 85 národných záchranárskych organizácií, v ktorých aktívne pracuje cez 25 miliónov strážcov ľudských životov pri rôznych vodných aktivitách.

Hlavnou osou štruktúri ILS je valné zhromaždenie so zástupcami všetkých členov ILS a riaditeľská rada na čele s prezidentom a reprezentantmi štyroch hlavných regiónov: Afrika, Amerika, Tichomorie a Európa. Vedenie ILS pracuje v komisiách akými sú: športová, vzdelávacia, záchrannárska, lekárska, rozvoja učebných pomôcok...

Stanovenie jednotnej medzinárodnej organizácie výrazne posunulo rozvoj záchranárskych štandardov na celom svete v duchu výroku Raymonda Piteta - zakladateľa FIS:
"záchrana života je povinnosťou všetkých ľudí a nepozná hraníc."TDI - Technical Diving International

TDI - Technical Diving International reprezentuje mladé, ale veľmi dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie potápania nazývané "Technical diving". Technické potápanie zvyčajne prekračuje rámec tradičného chápania hraníc a limitov rekreačného potápania.

Tento nový rozmer potápačského športu vychádza z odlišnej filozofie, materiálnej základne a technického zabezpečenia. Jeho jadrom je však predovšetkým odlišný výcvik, ktorého základom sú modelové situácie a rôzne trenažéry. Napriek už spomínanému prekračovaniu hraníc najvyšším princípom však naďalej zostávas bezpečnosť potápača ako jedinca.

TDI vznikla v roku 1994 ako tretia agentúra technického potápania na svete. Jeho zakladateľmi sa stali Bret Gilliam a Mitch Skaggs.

Malá organizácia s pôvodným sídlom v Key Largo v americkom štáte Florida zaznamenala po premiestnení do Maine na východnom pobreží USA nevídaný rozmach. Momentálne v siedmom roku svojej existencie je TDI jednou z najväčších škôl technického potápania na svete a s počtom viac ako 7.000 aktívnych inštruktorov pôsobiacich vo všetkých vyspelých krajinách nadobudla medzinárodný charakter. Zásluhou výrazných osobností združených v TDI, podporuje, rozvíja a aj riadi táto organizácia technické potápanie na všetkých kontinentoch. Svoje regionálne centrá má v Kanade, Brazílii, Anglicku, Číne, Južnej Kórei, Singapúre, JAR, na Strednom Východe a v Austrálii. V budúcom roku sa očakáva aj ďaľšia expanzia.

TDI vyvíja a zabezpečuje unikátny a bezkonkurenčný systém poistenia inštruktorov potápania, ktorý je prístupný aj hojne využívaný tisíckami lídrov tohoto športu bez rozdielu certifikačnej agentúry. TDI je členom DEMA a v rámci rozvoja technického potápania vydalo v prvých rokoch svojej existencie desiatku kvalitných manuálov od skúsených autorov akými sú: Jan Neal, Denise Morrissette, Joe Odom a predovšetkým prezidentom TDI Brett Gilliam.

Brett Gilliam je nielen ústrednou postavou TDI, ale jeho zakladajúcim členom. Ako bývalý viceprezident IANTD a člen prezídia NAUI je tento autor nespočetného množstva publikácií a článkov žijúcou legendou potápania. Okrem neuveriteľného počtu 14.000 registrovaných ponorov je tiež bývalým držiteľom svetového hĺbkového rekordu v potápaní so vzduchovým prístrojom. Z oblasti technického potápania je autorom a spoluautorom dvoch základných učebníc, akýchsi "biblií" potápania so zmesami: "Deep Diving" a "Mixed Gas Diving".


SDI - Scuba Diving International

V apríli 1994, Bret Gilliam a Mitch Skaggs založili Technical Diving International (TDI), ktorá sa stala treťou agentúrou, ktorá učila a certifikovala potápačov mimo rámec rekreačného potápania.

Gilliam si vo svojom životopise zaznamenáva aj funkciu viceprezidenta IANTD a je považovaný za jedného zo zakladateľov "technical diving". Už takmer 30 rokov sa pohybuje vo svete potápania, kde so svojimi 15.000 ponormi patrí ku žijúcim legendám. Navyše bol v minulosti CEO firmy UWATEC USA inc., jedného z popredných svetových výrobcov potápačských prístrojov, inštruktorom NAUI, je medzinárodne uznávaným autorom a fotografom desiatich kníh a viac než 400 článkov o potápaní. Skaggs bol majiteľom jedného z najväčších a veľmi úspešných potápačských centier na Floride - H2O Scuba v North Miami beach. Bolo to jedno z prvých centier na východnej strane kontinentu, ktoré ponúkalo Nitrox a stalo sa akousi výkladnou skriňou technického potápania. Obaja títo muži sú aktívnymi potápačmi a stoja za vývojom mnohých TDI inštruktážnych manuálov a štandardov.

Pôvodne sídlila spoločnosť Key Largo na Floride, neskôr sa pre jej postupný rast musela presťahovať do mesta Topsham v štáte Maine. Momentálne je najväčšou agentúrou technického potápania na svete s počtom približne 7.500 aktívnych inštruktorov. TDI má ámomentálne regionálne zastúpenia vo vyše 45 krajinách.

Od našich počiatkov s TDI sme známi tým, že pre naše tréningové základne zabezpečujeme kvalitný servis, poskytujeme dôležité informácie s skvelé učebné pomôcky. Náš fenomenálny rast a úspech ako najúspešnejšej agentúry technického potápania na svete hovorí sám za seba.copyright 2001 datagen